tegel-algemeen-1.png

Doelen bij taal

1-11-2016

Deze doelen brengen de taalontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 7 jaar in beeld voor de domeinen mondelinge taalvaardigheid, ontluikende - en beginnende geletterdheid en taalbeschouwing. In het hieronder te downloaden schema (A3-formaat) is voor taal per domein beschreven ‘wat’ kinderen aan het begin van groep 1 (eind van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) (linkerkolom) en aan het eind van groep 2 (rechterkolom) moeten kennen en kunnen. Daar waar nodig zijn doelen toegelicht met nadere specificaties. De doelen van de taalontwikkeling zijn in samenwerking met UvA tot stand gekomen.

Doelen voor aanvang groep 1 en eind groep 2
Uitwerking doelen voor aanvang groep 1
Uitwerking doelen voor eind groep 2
Taalinhouden jonge kind