tegel-algemeen-1.png

Drs. H.J. (Mieneke) Langberg

Telefoon: (053) 484 02 38
E-mail: m.langberg@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

​Mieneke Langberg is linguïst en ontwikkelt leerplannen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte voor taal. Zij is werkzaam binnen de afdelingen primair onderwijs en speciaal onderwijs. Zo is zij betrokken bij het uitwerken van de referentieniveaus taal voor zorgleerlingen, het ontwikkelen van taaldoelen voor jonge kinderen, het maken van onderwijsarrangementen voor anderstalige leerlingen en het opbrengstgericht werken aan taal door het bieden van maatwerk. Zij heeft als doel scholen te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs aan leerlingen waarvan de taalontwikkeling vraagt om specifieke uitwerkingen.

 Publicaties

 

 

De basisschool als oefenplaats voor burgerschap : een leerlijn debatteren 110252-3-2015 12:11:255218http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2010Bloemberg, F.;Jeroen Bron;Mieneke LangbergIn het onderwijs wordt steeds vaker een beroep gedaan op scholen om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Eén van de werkvormen die hierbij behulpzaam kan zijn is het voeren van debatten. Deze leerlijn is er op gericht leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen bij het organiseren en ontwikkelen van het leren debatteren. Aan de orde komen onder andere de belangrijkste bouwstenen voor debatteren in het onderwijs, de leerdoelen die daarbij gesteld kunnen worden en de rol van de leerkrachtPdf-bestand
Leren omgaan met culturele diversiteit : aandachtspunten voor een kansrijke aanpak112722-3-2015 12:58:0213452http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Berlet, I.;Annette Thijs;Mieneke LangbergDeze publicatie bespreekt kenmerken van een kansrijke aanpak voor het omgaan met culturele diversiteit in po- en vo-scholen. Aan de hand van een verkenning in de literatuur en onderzoek op scholen worden aandachtspunten opgesteld voor de ontwikkeling van de schoolvisie en schoolcultuur, schoolbeleid en schoolorganisaties, onderwijsinhouden, en onderwijsactiviteiten. De publicatie bevat een handreiking met richtlijnen evenals enkele portretten van po- en vo-scholen die beschrijven hoe zij omgaan met culturele diversiteit in de schoolpraktijk Pdf-bestand
Leren voor duurzame ontwikkeling : een praktische leidraad 1127425-3-2015 14:04:331456http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Jeroen Bron;Marjolein Haandrikman;Mieneke LangbergDeze publicatie kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het gestructureerd invoeren van leren voor duurzame ontwikkeling op scholen. Keuzes op school- en docentniveau die in dit proces moeten worden gemaakt zijn het uitgangspunt in de publicatie. Wat vormt bijvoorbeeld de kern van duurzame ontwikkeling, waarin verschilt of overlapt het met andere maatschappelijke thema's of educaties, welke kennis, vaardigheden en houdingen zijn relevant, welke begrippen en thema's kunnen er worden onderscheiden, welke didactische uitgangspunten doen recht aan leren voor duurzame ontwikkeling? Een tweede deel van de publicatie gaat in op het vormgeven van leren voor duurzame ontwikkeling: het omzetten van een dagelijks onderwerp naar de lespraktijk, het verbreden van het onderwerp van vakinhoud tot schoolaanpak en het selecteren van (les)materialen.Pdf-bestand
Nederlands: vakspecifieke trendanalyse 20151131519-2-2016 17:46:398777http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Ravesloot, C.;Bart van der Leeuw;Mariëtte Hoogeveen;Nynke Jansma;Mieneke Langberg;Theun Meestringa;Joanneke PrengerDe trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands, beschreven aan de hand van een BUG-analyse (beoogd, uitgevoerd en gerealiseerd curriculum). De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren: meertaligheid en culturele diversiteit, een evenwichtig en samenhangend curriculum, productieve vaardigheden, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken.Pdf-bestand
Passende perspectieven taal : overzichten van leerroutes113383-5-2012 13:09:393963http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Leenders, E.;Mieneke Langberg;Annette KoopmansHet project Passende perspectieven heeft ter ondersteuning van het kiezen van een passend onderwijsaanbod voor elke leerlinge de referentieniveaus voor taal uitgewerktPdf-bestand

Avatar vrouw