tegel-algemeen-1.png

Drs. M.G.M. (Martin) Klein Tank

Telefoon: (053) 484 01 19
E-mail: m.kleintank@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / thema-expert curriculum & maatwerk

​​​​Martin Klein Tank houdt zich als onderwijskundige binnen primair onderwijs bezig met projecten op het gebied van wetenschap en technologie, wereldoriëntatie en projecten met betrekking tot het Jonge kind. Andere werkzaamheden liggen op het gebied van uitwerken van de kerndoelen primair onderwijs in inhouden en activiteiten (TULE), het didactisch gebruik van ICT in het onderwijs en leermaterialen voor het informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (Talentstimuleren). Martin heeft Toegepaste onderwijskunde gestudeerd en heeft praktijkervaring in het basisonderwijs opgedaan. Enkele jaren geleden is hij onder andere betrokken geweest bij het nascholingstraject voor Wetenschap en technologie van VTB-pro.

 Publicaties

 

 

Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen; 3e herz. dr.1118323-11-2015 15:47:381430http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Gäby van der Linde;Martin Klein TankKijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen is met deze uitgave zowel herzien als uitgebreid. De publicatie biedt een instrument om de voortgang in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar te observeren, stimuleren en registreren. In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die aanleiding waren voor een herziening. Er zijn doelen voor het jonge kind geformuleerd en opbrengstgericht werken is belangrijk geworden, evenals het waarborgen van de doorgaande lijn. Ook thematieken als het vroegtijdig signaleren van talent en de invoering van passend onderwijs vroegen om aanpassing en uitbreiding van de observatielijst. Met deze lijst kunnen alle kinderen worden gevolgd binnen de voorschoolse voorziening. Een overdrachtsformulier helpt bij een 'warme' overdracht tussen de voor- en vroegschoolse voorziening om zo de doorgaande ontwikkeling van de peuter zo goed mogelijk te waarborgen.Pdf-bestand
Vakken in samenhang: een digi(bord)boek voor samenhang tussen kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie 113948-6-2011 13:36:263592http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Oosterloo, A.;Inge Roozen;Martin Klein TankDeze publicatie is bedoeld voor schoolteams in het primair onderwijs die – met name in de midden- en bovenbouw – voor de vakgebieden kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie gebruik willen maken van de mogelijkheden van een digi(bord)boek. De publicatie geeft handreikingen aan groepsleraren, coördinatoren en directeuren waarmee zij: - keuzes kunnen maken om te werken aan samenhang tussen de leergebieden kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie; - aandacht kunnen besteden aan omgevingsgericht cultuuronderwijs binnen zelf gekozen thema's; - relaties kunnen leggen tussen een gekozen thema en kerndoelen, tussendoelen en leerlijnen (tule) en de referentieniveaus voor taal; - met behulp van een digi(bord)boek de mogelijkheden van het digitale schoolbord kunnen benutten om samenhang tussen vakken te bevorderen. Pdf-bestand
Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs : richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (conceptversie)1141030-3-2016 14:59:349615http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Marja van Graft;Martin Klein Tank;Theo BekerDit richtinggevende leerplankader voor W&T is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het geeft richting aan de ontwikkeling van de leerlijnen voor het onderwijs in W&T bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook dient het leerplankader als uitgangspunt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs bij de uitwerking van de kennisbases voor genoemde vakken. Methodeontwikkelaars en organisaties en bedrijven meteen aanbod voor leerlingen basisonderwijs, kunnen dit leerplankader en later de leerlijnen gebruiken als richtinggevend document bij de ontwikkeling van hun aanbod.Pdf-bestand
TULE - Oriëntatie op jezelf en de wereld : inhouden en activiteiten bij de kerndoelen1145817-11-2015 11:38:217845http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Greven, J.;Kemmers, P.;Verheijen, S.;Koeven, E. van;t.beker@slo.nl;Marja van Graft;Martin Klein Tank In het project Tussendoelen & leerlijnen (TULE) van SLO zijn de kerndoelen van alle leergebieden uitgewerkt. Hiermee biedt SLO scholen/leraren een beeld wat er onder de globale kerndoelen verstaan kan worden. Het geeft zicht op de manier waarop bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (van kinderen en leraren) kunnen worden verkaveld over de groepen 1 tot en met 8. Dit maakt de doorgaande ontwikkeling van de inhoud van het onderwijsaanbod zichtbaar. De uitwerkingen in TULE laten zien hoe de inhoudsverkaveling eruit zou kunnen zien. Van de informatie op de TULE website (tule.slo.nl) is voor alle zeven leergebieden een geprinte versie beschikbaar. Dit deel betreft het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld. Pdf-bestand
Wetenschap & technologie bij het leergebied OJW in het basisonderwijs: domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek453289-8-2016 10:57:16471http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Marja van Graft;Martin Klein TankOm te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoeken worden gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen kunnen worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Pdf-bestand