tegel-algemeen-1.png

Drs. G.J.M. (Gäby) van der Linde - Meijerink

Telefoon: (053) 484 02 87
E-mail: g.vanderlinde@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / thema-expert curriculum & maatwerk / projectleider Jonge kind

​​Gäby van der Linde is werkzaam binnen de afdeling primair onderwijs, als leerplanontwikkelaar/onderwijskundige. Ze is (landelijk) projectleider Jonge kind. Deze projectgroep houdt zich bezig met educaties en onderwijs aan jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar. Naast algemeen deskundige op het gebied van het jonge kind, is zij inhoudelijk verantwoordelijk voor enkele  competenties, waaronder ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’. Daarnaast is zij als projectbegeleider betrokken bij de landelijke pilots in het kader van de doorlopende leerlijnen (overgang vve-po).

 Publicaties

 

 

Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen; 3e herz. dr.1118323-11-2015 15:47:381430http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Gäby van der Linde;Martin Klein TankKijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen is met deze uitgave zowel herzien als uitgebreid. De publicatie biedt een instrument om de voortgang in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar te observeren, stimuleren en registreren. In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die aanleiding waren voor een herziening. Er zijn doelen voor het jonge kind geformuleerd en opbrengstgericht werken is belangrijk geworden, evenals het waarborgen van de doorgaande lijn. Ook thematieken als het vroegtijdig signaleren van talent en de invoering van passend onderwijs vroegen om aanpassing en uitbreiding van de observatielijst. Met deze lijst kunnen alle kinderen worden gevolgd binnen de voorschoolse voorziening. Een overdrachtsformulier helpt bij een 'warme' overdracht tussen de voor- en vroegschoolse voorziening om zo de doorgaande ontwikkeling van de peuter zo goed mogelijk te waarborgen.Pdf-bestand
Methoden, materialen en screeningsinstrumenten : taal - rekenen - sociaal-emotioneel 112973-8-2015 13:58:091953http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Gäby van der Linde;Lidy Kuipers Bij het versterken van het leerplankundig denken en handelen in de voor- en vroegschoolse educatie spelen leermiddelen en materialen een cruciale rol. Leermiddelen kunnen gezien worden als belangrijke 'dragers van het leerplan'. Om pedagogisch medewerkers en leerkrachten gericht te ondersteunen bij het kiezen van de juiste leermiddelen biedt SLO in dit katern een overzicht van alle beschikbare methoden, materialen en screeningsinstrumenten voor de drie ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen en sociaal-emotioneel.Pdf-bestand
Rekenspelletjes voor kleuters : stimuleren van de rekenontwikkeling van jonge kinderen 1134527-1-2015 14:09:3522840http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Gäby van der Linde;Anneke NoteboomIn deze publicatie zijn 25 spelbeschrijvingen opgenomen van spelletjes die de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren op, met name het gebied van rekenen, spel en executieve vaardigheden. Daarbij komen onderwerpen uit verschillende domeinen van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs aan de orde, zoals getalbegrip, bewerkingen, meetkunde en logisch denken/redeneren. Pdf-bestand
Engelse spelling in het tweetalig primair onderwijs: handreiking bij de leerlijn tpo5448718-12-2018 14:00:0557http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Berkel, A. van;Gäby van der LindeIn 2014 is SLO begonnen met het ontwikkelen van een leerlijn mondelinge taalvaardigheid, lezen en schrijven voor groep 1 en 2 van het tweetalig primair onderwijs. De leerlijn werd tijdens de pilotperiode jaarlijks uitgebreid en bijgesteld tot een complete leerlijn voor groep 1-8. De pilotscholen hadden ook behoefte aan een leerlijn spelling en grammatica. Spellen is geen op zichzelf staande vaardigheid, maar een hulpmiddel bij lezen en schrijven. Daarom is ook geen 'standaard' leerlijn uitgewerkt, zoals voor de andere drie domeinen, maar is gekozen voor het schrijven van een handreiking voor tpo-coördinatoren en/of tpo-leerkrachten.Pdf-bestand

Gäby van der Linde