tegel-algemeen-1.png

Lexicon

1-11-2016

Beredeneerd aanbod

Een thematisch onderwijsaanbod (al dan niet gebruik makend van een kleuterprogramma) van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen.

Diagnostisch gesprek

Een diagnostische gesprek betekent: mondelinge communicatie tussen tenminste twee personen om een oorzaak te vinden van een gevolg aan de hand van optredende verschijnselen.

Differentiatie

Differentiatie is het nemen van maatregelen waarmee de pedagogisch medewerker of leerkracht tegemoet komt aan de verschillen tussen leerlingen.

Doelen

Dat wat men met een activiteit nastreeft om te bereiken en te leren. In een doel zit een concreet waarneembaar element. Het geeft aan wat er is veranderd in het gedrag, de houding of de kennis van het kind.

Executieve functies

Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen.

Groepsadministratie

De leraren administreren alle beschikbare gegevens en resultaten op groepsniveau op een overzichtelijke en overdraagbare wijze.

Groepsorganisatie

Groepsorganisatie of klassenmanagement omvat alle maatregelen die een leerkracht neemt om een klimaat te scheppen waarin de kinderen kunnen spelen, leren en werken.

Groepsplan

Een beschrijving van de doelen en het gedifferentieerde onderwijsaanbod voor een bepaalde periode.

Instructie

Instructie zorgt ervoor dat kleuters weten wat het doel is van hun activiteit, wat ze gaan leren, gaan doen en hoe ze de activiteit moeten aanpakken.

Jonge risico kind

Kinderen tussen 3 en 8 jaar met behoefte aan specifieke opvang gelet op begeleiding en instructie.