Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen

13-8-2015
Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen wordt op dit moment herzien en uitgebreid.De publicatie biedt een instrument om de voortgang in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar te observeren, stimuleren en registreren. In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die aanleiding waren voor een herziening. Er zijn doelen voor het jonge kind geformuleerd, opbrengstgericht werken is belangrijk geworden evenals het waarborgen van de doorgaande lijn. Ook thematieken als het vroegtijdig signaleren van talent en de invoering van passend onderwijs vroegen om aanpassing en uitbreiding van de observatielijst. Bij deze herziening zijn verder ook de uitkomsten van de evaluatie van het observatie-instrument meegenomen.

Met de observatielijst kunnen alle kinderen worden gevolgd binnen de voorschoolse voorziening. Door middel van het overdrachtsformulier wordt gezorgd voor een 'warme' overdracht en goede samenwerking tussen de voorschoolse en vroegschoolse voorziening is. Dit helpt de doorgaande ontwikkeling van de peuter te stimuleren. 

Het instrument sluit aan op de doelen voor het jonge kind (taal, rekenen en sociaal-emotioneel) en past in de cyclus van opbrengstgericht werken met name door de toevoeging van een apart onderdeel voor rekenen. Verder zijn er op verschillende plekken kijkpunten toegevoegd die betrekking hebben op het vroegtijdig signaleren van talent, executieve functies en 21e eeuwse vaardigheden.


Downloads:

Observatieformulier 0 tot 2 jarigen - Kijk Op Ontwikkeling (V082014) ( 419 KB )

Observatieformulier Kijk Op Ontwikkeling (V082014) ( 1 MB )

Overdrachtsformulier Kijk Op Ontwikkeling (V082014) ( 703 KB )