tegel-algemeen-1.png

Enkele externe publicaties

1-8-2017

Doorstroom van kleuters: Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind?
Huizinga, J., Damstra, G. in samenwerking met Mulder, L., Leest, B. van, Veen, A. & Bollen, I. (2016). Doorstroom van kleuters. Den Haag: Ministerie van OCW en PO-raad.

Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 is van belang voor het kind, maar hoe realiseer je een goede doorlopende ontwikkellijn? En spreken de leerkrachten van groep 1-2 en de leerkrachten van groep 3 eigenlijk wel dezelfde taal?
Onderzoek laat zien dat vertraging in de schoolloopbaan van kinderen vooral ontstaat bij de overgang van groep 2 naar groep 3. Tevens blijkt dat deze kleuterbouwverlenging in veel gevallen, zowel sociaal als cognitief, geen blijvend positief effect heeft. Verder bestaan er in de praktijk nogal eens misverstanden over kleuterbouwverlenging en bijvoorbeeld over wat de Inspectie van scholen vraagt bij het onderwijs aan jonge kinderen. Deze brochure is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, schoolleiders en schoolbesturen te informeren en te inspireren.
De brochure is gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW en de PO-raad.

> Meer informatie en download

Gelijk goed van start: Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen
SER Werkgroep Kindvoorzieningen. (2016). Gelijk goed van start. Den Haag: Sociaal-Economische raad.

Voorzieningen voor jonge kinderen zijn niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, zij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Dat is de conclusie die de raad trekt na nauwkeurige bestudering van (mogelijke) effecten van kindvoorzieningen op de arbeidsparticipatie van ouders en de ontwikkeling van kinderen. Vanwege deze effecten loont het om gericht te investeren in deze voorzieningen.
De raad pleit op de lange termijn voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Daartoe formuleert de raad in dit advies een aantal belangrijke actiepunten voor de komende kabinetsperiode (de middellange termijn) en de korte termijn.

> Download

Inventarisatie beschikbare gegevens over kwaliteit en effectiviteit van VVE in de G37
Paulussen-Hoogeboom, M.C., Bergen, C.T.A. van & Weerd, M. de (2016). Inventarisatie beschikbare gegevens over kwaliteit en effectiviteit van VVE in de G37. Amsterdam: Regioplan.
Eindrapport van het onderzoek naar beschikbare gegevens over kwaliteit en effectiviteit van VVE in de G37. Het hoofddoel van het onderzoek was: Inventariseren welke gegevens er bij de G37-gemeenten beschikbaar zijn over de kwaliteit en effectiviteit van vve sinds de bestuursafspraken.

> Meer informatie en download

Kansrijk onderwijsbeleid
Houkes-Hommes, A. (hoofdauteur), Wiel, K. van der, Heijnen, S., Agteresch, G., Kuijpers, S., Gerritsen, S., Akgündüz, E. (2016). Kansrijk onderwijsbeleid. Den Haag: CPB (Centraal Planbureau).

Kansrijk onderwijsbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van onderwijs. De maatregelen staan gerangschikt naar onderwijssoort en volgen de individuele onderwijsloopbaan van voor- en vroegschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs tot en met scholing voor werkenden. Thema’s zijn o.a. de invloed van docenten, klasgenoten, ouders en schoolleiding op schoolprestaties en het voorkomen en aanpakken van leerachterstanden en voortijdig schoolverlaten.
Zesde deel in de reeks Kansrijk Beleid die het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving publiceren.

> Meer informatie en download

Onderzoeksrapport VVE Utrecht 2012-2015: Wetenschap en Werkveld ontmoeten elkaar in actieonderzoek
Henrichs, L. & Leseman, P. (2016). Onderzoeksrapport VVE Utrecht 2012-2015: Wetenschap en Werkveld ontmoeten elkaar in actieonderzoek . Utrecht: Universiteit van Utrecht.

In Utrecht is tussen 2012 en 2015 actieonderzoek uitgevoerd binnen het domein educatie aan het jonge kind (VVE). Actieonderzoek is praktijkgericht onderzoek waarbij wetenschap en werkveld nauw samenwerken en de onderzoeker zich ten doel stelt een verandering teweeg te brengen. De achterliggende vraag: “Is men in Utrecht op de juiste weg voor wat betreft het verhogen van de kwaliteit van VVE?”. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven.

> Download

Samenwerking in beeld
Kieft, M., Grinten, M. van der & Geus, W. de. (2016). Samenwerking in beeld. Utrecht: Oberon.

Onderzoeksbureau Oberon heeft in opdracht van de ministeries van OCW en SZW een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen basisonderwijs en peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. De Nederlandse infrastructuur voor onderwijs en opvang van kinderen (tot 12 jaar) is in beweging. Scholen, peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zoeken elkaar op om – vanuit diverse motieven en in verschillende varianten – samen te werken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de doorgaande lijn in voor- en vroegschoolse educatie, samenwerking tussen scholen en buitenschoolse opvang of het tot stand brengen van integrale kindcentra. De successen van de voorlopers spreken tot de verbeelding, maar tot op heden ontbrak een landelijk representatief en actueel beeld van de aard en omvang van de samenwerking. Met dit onderzoek wordt daarin voorzien.

> Meer informatie en download